Zájezdy k moři se slevou pro každého

Obchodní podmínky

 

            

1.  Úvod

 

Provozovatelem internetového portálu tvadovolena.cz je cestovní agentura Ventura (dále jen CA), se sídlem  na adrese Struhařov, Pod Rybníkem 241, 25164.

CA je oprávněna provozovat svou činnost na základě ustanovení zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.  CA je autorizovaným prodejcem zájezdů ověřených cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje. Spolupráce probíhá pouze s osvědčenými CK, které mají uzavřenou platnou smlouvu o pojištění proti úpadku.

Zákazníkům jsou nabízeny zájezdy pořádající CK za stejnou cenu včetně aktuálních slev a bonusů.

 

2.  Postup při prodeji zájezdů

 

2.1 Rezervace

 

Zákazník si své zájezdy může rezervovat prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na portále tvadovolena.cz, telefonicky či faxem. Nejpozději do druhého pracovního dne je zákazník vyrozuměn CA, zda je jím vybraný zájezd volný. Následně provede agent CA rezervaci u pořádající CK a sdělí zákazníkovi dobu trvání rezervace, celkovou cenu zájezdu a termín úhrady. Pokud si zákazník vybere více zájezdů a neuvede pořadí, vyhrazuje si CA právo zarezervovat první volný zájezd. Taktéž si CA vyhrazuje právo odmítnout takové objednávky, které budou neúplné a budou obsahovat  nepřesné údaje.

 

2.2 Cestovní smlouva

 

Pokud zákazník odsouhlasí výslednou cenu a dobu rezervace, zašle CA potřebné údaje na vystavení cestovní smlouvy. Zástupce CA následně vypracuje návrh smlouvy a zašle zákazníkovi k podpisu. Jedná se vždy o formulář smlouvy té CK, u které si zákazník zájezd objednává. Smlouva je zaslána elektronicky, faxem či poštou. Zákazník je povinnen si smlouvu zkontrolovat, popř. doplnit chybějící údaje. Svým podpisem dává následně souhlas s obsahem cestovní smlouvy a všeobecnými obchodními podmínkami dané CK, které jsou přiloženy jako součást  smlouvy. Poté smlouvu zašle do CA.

V případě, že se nebudou shodovat některé údaje ze smlouvy s předchozími údaji při rezervaci, platí vždy údaje obsažené ve smlouvě. CA není zodpovědná za důsledky, které mohou být způsobeny chybně vyplněnou smlouvou ze strany zákazníka.

 

2.3 Úhrada zájezdu

 

Zákazník je povinnen doručit podepsanou cestovní smlouvu do CA spolu s dokladem o zaplacení zálohy či celé částky za zájezd do doby platnosti rezervace nasmlouvaného zájezdu. Platná je vždy  cena, která je uvedená ve smlouvě. Výše plateb se řídí podmínkami pořádající CK.

Zákazník si je vědom a souhlasí s tím, že uhradí platbu na uvedený účet CA v hotovosti či bankovním převodem, taktéž je možná úhrada přímo CK jak na účet tak platbou v kanceláři. Po připsání patřičné částky na účet CA, uhradí neprodleně CA platbu pořádající CK.

Pokud nebude platba připsána na účet CA navzdory předloženému dokladu o platbě od zákazníka, jde úhrada zájezdu za klientem a CA má právo požadovat po klientovi úhradu škody vzniklé tímto podvodným jednáním.

Platby u zájezdů Last minute –podmínkou potvrzení rezervace ze strany CK je plná úhrada zájezdu ve lhůtě, kterou stanoví zákazníkovi CA. Pokud zákazník v této lhůtě nezaplatí, jeho rezervace propadá a zájezd se neuskuteční.

Pokud zákazník nezašle objednávku do doby lhůty pro uhrazení zájezdu a  provede platbu, která se připíše na účet CA, je objednávka považována za platnou a CA následně poukazuje platbu CK. Jestliže následně zákazník svůj zájezd zruší, vztahují se na něj stornopodmínky té CK, u které se zájezd objednal a následně bude klientovi vrácena záloha či celá částka za zájezd ponížená o adekvátní výši stornopoplatku.

 

2.4  Odbavení zájezdu

 

Po zaplacení úplné ceny zájezdu obdrží zákazník přibližně 1 týden (nejpozději 7 dní) před odjezdem cestovní pokyny. V případě prodeje Last minute zájezdu mohou být pokyny zaslány i kratší dobu před odjezdem. Pokyny jsou zasílány zákazníkovi elektronicky, poštou, možný je po dohodě s CK i osobní odběr na pobočce. V případě prodeje letenek je možný odběr i na letišti.

CA doporučuje svým zákazníkům zkontrolovat si před odjezdem platnost svého cestovního dokladu (některé státy vyžadují delší platnost po návratu ze země).

Další informace (vyřízení víz, bezpečnostní situace, nutné zdravotní dokumenty apod.) si klienti mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz.

 

3.  Zrušení zájezdu

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bezplatně do uhrazení zálohy za zájezd. Po uhrazení zálohy či celé částky se zákazníkovi účtují stornopoplatky, které jsou součástí všeobecných obchodních podmínek pořádající CK. Odstoupení od smlouvy musí zákazník provést písemně a zaslat elektronicky, faxem nebo poštou do CA a  pořádající CK.

CA má právo zrušit zákazníkovi zájezd v případě, že zákazník nedodá CA řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu popř. doklad o zaplacení do vypršení jeho rezervace.

 

4.  Zájezd na vyžádání

 

Při vyčerpání kapacity přidělené konkrétní CK může CK vyžádat pro klienta dodatečnou kapacitu. V tomto případě může CA (na základě podmínek příslušné CK) vyžadovat od zákazníka složení zálohy až do výše 100% ceny zájezdu. Pokud je volná kapacita potvrzena, stává se složená záloha závaznou a podléhá stornopoplatkům dané CK. Pokud se vyžádání kapacity nezdaří, vrátí CA zákazníkovi zálohu či mu vyhledá alternativní nabídku.

 

5.  Reklamace

 

Dle zákona nenese CA odpovědnost za služby poskytované pořádajícími CK a nemá oprávnění k řešení reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody či jiných nároků jménem pořádajících CK.

Zákazník může svou reklamaci uplatnit do 1 měsíce od skončení zájezdu a to písemnou formou u pořádající CK či elektronicky u CA, která je povinna reklamaci neprodleně podstoupit dané CK. CK má povinnost vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů.

Pokud bude mít zákazník zájem, CA mu s vyřízením reklamace pomůže a poskytne podrobnější informace ohledně dalšího postupu.

 

6.  Ochrana osobních údajů

 

Klient uděluje poskytnutím svých osobních údajů a odesláním smlouvy  o zájezdu  souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely poskytování služeb v cestovním ruchu po dobu nezbytně nutnou až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje podléhají platným zákonům České republiky o ochraně osobních dat a to podle zákona č. 101/2000 Sb. Předání osobních údajů je dobrovolné. Zákazník  má právo k jejich přístupu, taktéž je oprávněn písemně na kontaktních místech uvedených na portále tvadovolena.cz požadovat opravu či jejich odstranění.

Vytvářím objednávku...